Onderzoek

Gezond leven

Gezond leven is een uitdaging voor iedereen en vraagt extra aandacht als je ziek bent. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je werkt aan gezond leven en vanuit eigen regie. Maar als je geconfronteerd wordt met kanker en ineens patiënt bent, met de vanzelfsprekende sturing vanuit een medische behandeling, word je vaak geleefd. Dan is het zoeken om weer bij je eigen regie te komen en naast behandeling de mogelijkheden in jezelf en je omgeving te benutten om zo gezond mogelijk te leven met kanker.

Onderzoek

MMV-onderzoek dient meerdere doelen. Naast het ontwikkelen, verdiepen en uitwisselen van kennis en ervaring over voeding en andere leefstijlinterventies, het verkennen van vragen van leden en het werken aan zelfonderzoek, is een belangrijk doel de externe positionering en het opbouwen van netwerken. In het onderzoek Gezond Leven met Kanker combineren we deze doelen. 

De onderzoekspraktijk van de MMV investeert in wetenschappelijk onderzoek op basis van de Context-based practice.

Zelfonderzoek

Zelfonderzoek start bij de eigen waarneming van mensen in het alge-meen en hulpvragers in het bijzonder over (veranderingen in) de eigen gezondheid. Waarnemingen die kunnen bijdragen aan kennisvorming die waardevol is voor uzelf en voor anderen.
Alle leden van de MMV worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen aan zelfonderzoek.

Platform 

Om zelfonderzoek te borgen en te kunnen benutten voor wetenschappelijk onderzoek, is het platform Gezond leven met Kanker opgezet. 

Het platform ondersteunt hulpvragers bij zelfonderzoek, waarbij diverse zelfonder-zoektools ingezet kunnen worden, zoals ervaringsverhalen, vragenlijsten, netwer-ken, verzamelingen, leefstijlkeuzes,  leef-stijlexperimenten, themagroepen en een vraagbaak. 

Uit zelfonderzoek op het platform worden anoniem data verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. 

Zelfonderzoekprogramma

Samengevat zijn de doelen van het platform Gezond Leven met Kanker: ondersteunen van het werken aan gezond leven met tools voor zelfonderzoek en/of een zelfonderzoekprogramma, delen van ervaringen met anderen en van elkaar leren en (anoniem) gebruiken van data van zelfonderzoek voor wetenschappelijk onder-zoek

Online themasessies

Aansluitend bij lopend onderzoek organi-seert het onderzoeksteam maandelijkse online sessies rond een actueel thema zoals ondergewicht of vormen van kanker in relatie met voeding en leefstijlinterventies. Voor elke sessie wordt een netwerkje gevormd van interne en externe professionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers, dat de sessie voorbereidt en tijdens de sessie presenteert en in gesprek gaat. 

Leefstijlpijlers 

De MMV is gespecialiseerd in voeding, maar onderzoekt Gezond Leven met Kanker breder vanuit zes leefstijlpijlers die met elkaar samenhangen: voeding, bewe-ging, verbinding (waaronder sociaal leven en zingeving), bestaanszekerheid, rust en herstelmomenten (waaronder slaap en ontspanning) en middelengebruik. Deze leefstijlpijlers zijn mede geïnspireerd door nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen zoals positieve gezondheid, de leefstijl-interventies Arts en Leefstijl en ZonMW.

Onderzoeksagenda

In 2022 is besloten om jaarlijks, gefinancierd door Amnestie, wetenschap-pelijk onderzoek te starten rond actuele onderzoeksthema’s. In 2023-2024 is onderzoek gedaan naar Ondergewicht bij kanker. Dit onderzoek is medio 2024 afgerond en tijdens de ledendag gepresenteerd. In 2024-2025 werken we zowel aan het onderzoek Integrale oncologie/NTTT als het onderzoek Voeding en Leefstijlinterventies rond verschillende vormen van kanker.

Initiatieventafel

Nieuwe initiatieven voor onderzoek zijn welkom. Iedereen (intern en extern) kan wensen voor onderzoek inbrengen. Tijdens een initiatieventafel worden de onderzoeks-initiatieven nader verkend en verdiept samen met een ervaringsdeskundige, een professional en een onderzoeker. Is het initiatief rijp voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de MMV, dan wordt een voorstel

Zelfonderzoek Netwerk Nederland (ZONN)

Het onderzoekteam MMV bouwt mee aan het ZelfonderzoekNetwerk Nederland (ZONN), het landelijke netwerk voor zelfonderzoekende communities. Samen met Gaston Remmers (initiatiefnemer) en zo’n 20 communities maken we zichtbaar wat er aan zelfonderzoek gebeurt in Nederland en proberen dat te versterken. ZONN organiseert een gratis leergang van zes webinars voor zelfonderzoekers waarin u leert hoe u zelfonderzoek doet en hoe u data rondom gezondheid kunt gebruiken. 

De MMV is met het platform Gezond Leven met Kanker een voorbeeld van een zelf-onderzoekende community. Zie Zelfonder-zoek Netwerk Nederland.